KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Voľné pracovné miesta

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

 

Miesto výkonu práce: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice

 

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia.

 

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Pracovný pomer na dobu: neurčitú.

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (759,00 €) + osobné ohodnotenie.

 
 

Požadované doklady:

 

·       žiadosť o prijatie do zamestnania,

 

·       profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,

 

·       kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

 

·       písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite emailom na adresu: szskosice@kukucinka.sk do 15.07.2019 alebo poštou na adresu: Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37 Košice.

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

 

 Kontaktné informácie:

 

Mgr. Jaroslava Kristanová

 

Tel. č.: 055/6221216

 

Email: szskosice@kukucinka.sk

 

                                                                                              PhDr. Anna Hencovská

 

      riaditeľka školy