KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Masér

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor pripravuje zdravotníckych  pracovníkov - masérov,  ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo- a balneoterapii v preventívnom, diagnostickom  a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, wellnes a iných zariadeniach. 

 

Forma štúdia: externá -  večerná 

Dĺžka štúdia:  2 roky 

 

Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka   

 

Informačný leták

Prihláška na štúdium

Vyjadrenie lekára

Kritériá


Podmienky prijatia:           
Do 1. ročníka 2-ročného externého – večerného  štúdia môžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou a spĺňajú  podmienky prijímacieho konania.

Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v odbore.

Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: hod plnou loptou, beh na 60m, plávanie (základy). 
 

Ukončenie štúdia:                       
Maturitná skúška, ktorá pozostáva z  teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky.     

 Štúdium pozostáva:
-   z teoretickej časti,   
- z praktickej časti, ktorá je realizovaná v odborných učebniach školy, zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.   
Absolventi tohto študijného odboru sú spôsobilí vykonávať liečebné masáže, aplikovať vodoliečebné a svetloliečebné procedúry v zdravotníckych, rekreačno-relaxačných, športových, spoločenských zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent si vie zvoliť správny pracovný postup, pripraviť vhodné podmienky k aplikácii jednotlivých procedúr. Správa sa humánne, citlivo a empaticky. Dokáže pracovať samostatne, ale aj v tíme.   

Osvojí si poznatky:
• z anatómie a fyziológie  
• o osobnosti človeka v zdraví a chorobe,    
• o základných atribútoch zdravia, jeho zachovania a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú,   
• o podstate a využití mechanickej a svetelnej energie pri liečení ochorení.    
Vzhľadom k množstvu ochorení pohybového systému má absolvent štúdia široké pole pôsobnosti a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

Niet nad silu dotyku ľudských rúk.

Ľudský dotyk má nesmiernu liečivú silu, ktorú nenahradí žiaden masážny stroj.       
        
Počas 2-ročného externého - večerného štúdia žiaci získajú vedomosti a zručnosti k vykonávaniu liečebných masáží, vodoliečebných, teploliečebných, balneoliečebných a svetloliečebných procedúr. 

 

Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.