KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Zdravotnícky asistent -> praktická sestra

Charakteristika študijného odboru:
Študijný odbor zdravotnícky asistent (ZA) pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.
 
Forma štúdia: denná 
 
Dĺžka štúdia: 4 roky                              
Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného 4-ročného štúdia môžu byť prijímaní absolventi základnej školy, ktorí splnili  podmienky prijímacieho konania. Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené. Prihlášky na štúdium sa zasielajú prostredníctvom riaditeľa ZŠ. Prijímacie skúšky sa realizujú v dvoch termínoch tak ako na ostatné stredné školy. Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška z profilových predmetov slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 
 
Dĺžka štúdia: 2 roky 
Do prvého ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia v dennej forme 2-ročného štúdia môžu byť prijímaní absolventi strednej školy s maturitou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Všetci uchádzači o štúdium musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť dokladované.  
 
 
Prihláška na štúdium pre 2-ročné štúdium
 
 
Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠVVaŠ SR.  

Možnosti pokračovania v štúdiu:  
• 3 – ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra,    
• 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (v štúdiu sa pokračuje na našej  škole), 
• vysoká škola.  
  
Uplatnenie:
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si absolvent môže zvyšovať  kvalifikáciu.    

Absolvent štúdia je pripravený:  
  • zabezpečovať plánované výkony základnej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri uspokojovaní bio-psycho-soc. potrieb chorého,
  • spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime,
  • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti,
  • poskytovať odbornú prvú pomoc, 
  • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.     

Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.