KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Masér

Charakteristika študijného odboru:
Študijný odbor pripravuje zdravotníckych  pracovníkov - masérov,  ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo- a balneoterapii v preventívnom, diagnostickom  a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, wellnes a iných zariadeniach. 
 
Forma štúdia: denná 
 
Dĺžka štúdia:  4 roky 
 
Termín zaslania prihlášok:  cez riaditeľa základnej školy vo februári príslušného kalendárneho roka   

Podmienky prijatia:           
Do 1. ročníka 4-ročného štúdia môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a spĺňajú  podmienky prijímacieho konania.  Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v odbore. Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: ľah - sed, člnkový beh (4x10m), plávanie (základy). 
 

Prihláška na štúdium

Vyjadrenie lekára

Kritériá 

 
Ukončenie štúdia:                       
Maturitná skúška, ktorá pozostáva zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky.     

 Štúdium pozostáva:
-   z teoretickej časti,   
- z praktickej časti, ktorá je realizovaná v odborných učebniach školy, zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.   
Absolventi tohto študijného odboru sú spôsobilí vykonávať liečebné masáže, aplikovať vodoliečebné a svetloliečebné procedúry v zdravotníckych, rekreačno-relaxačných, športových, spoločenských zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent si vie zvoliť správny pracovný postup, pripraviť vhodné podmienky k aplikácii jednotlivých procedúr. Správa sa humánne, citlivo a empaticky. Dokáže pracovať samostatne, ale aj v tíme.   

Osvojí si poznatky:
• z anatómie a fyziológie  
• o osobnosti človeka v zdraví a chorobe,    
• o základných atribútoch zdravia, jeho zachovania a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú,   
• o podstate a využití mechanickej a svetelnej energie pri liečení ochorení.    
Vzhľadom k množstvu ochorení pohybového systému má absolvent štúdia široké pole pôsobnosti a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.
Niet nad silu dotyku ľudských rúk.
Ľudský dotyk má nesmiernu liečivú silu, ktorú nenahradí žiaden masážny stroj.       
        
Počas 4-ročného štúdia žiaci získajú vedomosti a zručnosti k vykonávaniu liečebných masáží, vodoliečebných, teploliečebných, balneoliečebných a svetloliečebných procedúr. 
 
Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.