KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Diplomovaná všeobecná sestra

Charakteristika absolventa:    
DVS je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské činnosti, vyžadujúce vysokoodbornú erudíciu, samostatnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, výskumné a výchovné činnosti.  
 
Forma štúdia: denná   
 
Dátum podania prihlášok:  do 31.5. príslušného kalendárneho roka    

Podmienky prijatia:   
Spĺňajú všetci absolventi, ktorí ukončili akúkoľvek strednú školu maturitnou skúškou a vykonali prijímaciu skúšku z biológie. Absolventi musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie dorastového lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené.  
 
Vyjadrenie lekára      
 
Dĺžka štúdia:   3 roky
  
Ukončenie štúdia:
Absolventská teoreticko-praktická skúška, ktorá pozostáva z dvoch častí:
   a ) obhajoba písomnej absolventskej práce
   b ) teoreticko - praktická skúška
Absolventi štúdia získavajú diplom.   
 
Uplatnenie:  
Absolvent sa uplatní v ošetrovateľskej praxi na lôžkových  pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej starostlivosti, v riadení, vo výskume a vo výchove. Môže súkromne pracovať aj samostatne v rámci  platných predpisov. Program štúdia spĺňa kritéria smerníc Európskej  únie. Absolvent je  oprávnený používať pracovné označenie diplomovaná (skratka za menom: dipl.s.).       
                                                                                     
Štúdium tvoria prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie i nekontaktné hodiny. Okrem teoretickej časti štúdia, ktorú žiaci absolvujú v odborných učebniach v budove školy, od prvého semestra absolvujú aj praktické cvičenia na klinických pracoviskách nemocníc a ústavov nielen na území mesta Košíc.   
 
Žiaci sa učia samostatne pracovať so zdravým i chorým klientom, byť empatickí k jeho problémom. Učia sa hľadať problémy klienta, plánovať a riešiť ich odstraňovanie.  
 
Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.