KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Diplomovaný fyzioterapeut

Forma štúdia:  denná – vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl  
 
Prijímacie pohovory:  test z biológie a fyziky, talentová skúška (telovýchovné disciplíny vrátane plávania)   
 
Dátum podania prihlášok:  do 31.5. príslušného kalendárneho roka    
 
kritériá
      
 
Podmienky prijatia:  maturita, dobrý zdravotný stav, splnenie kritérií prijímacieho konania 
 
Dĺžka štúdia:  3 roky  

Ukončenie štúdia:  obhajoba absolventskej práce, teoreticko-praktická absolventská skúška, absolventi štúdia získavajú diplom.
 
Štúdium je zamerané:
-  na získanie teoretických vedomostí z medicínskych odborov,
-  na praktické zručnosti, ktoré získajú žiaci pod odborným vedením svojich pedagógov.
Absolvent je oprávnený používať pracovné označenie diplomovaný (skratka za menom: dipl.f.).
   
Študijný odbor je koncipovaný tak, aby žiaci boli čo najviac v priamom styku s pacientmi na oddeleniach s najmodernejším prístrojovým vybavením. Pri výuke sa kladie dôraz na získavanie praktických zručností, ktoré podložené teoretickými vedomosťami absolventi využijú v zdravotníckych zariadeniach, rehabilitačných centrách, kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch dôchodcov. Asertivita, empatia, rozhodnosť a samostatnosť sa pre nášho absolventa stáva samozrejmosťou. 
 
Absolventi sú schopní sa uplatniť:  
- v liečebnej rehabilitácii (pohybovej liečbe, v rôznych metódach a metodikách),
- fyzikálnej terapii (elektro-, vodo-, balneo- a klimatoterapii),
- ergoterapii (výcvik sebestačnosti, ergodiagnostike, pracovnej a záujmovej terapii).
 
Postavenie fyzioterapeuta umožňuje jeho uplatnenie na trhu práce na území SR aj v zahraničí. Mnohí naši absolventi sa uplatnili v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande, kde úspešne reprezentujú krajinu a našu školu.  
 
Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.