KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Zdravotnícky záchranár

Forma štúdia: denná, pomaturitné kvalifikačné štúdium  
 
Prijímacie pohovory: talentová skúška z telovýchovných disciplín (vrátane plávania)  
Ďalšie podmienky prijatia budú zverejnené na webovskej stránke školy: www.kukucinka.sk 
  
Dátum podania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka 
 
 
Podmienky prijatia:
  • maturita
  • dobrý zdravotný stav
  • splnenie kritérií prijímacieho konania  
  
Organizácia štúdia: dvojročné pomaturitné štúdium ukončené maturitnou skúškou 
  
Charakteristika študijného odboru:  
  • príprava na činnosť zdravotníckeho pracovníka s úplným stredným  odborným vzdelaním pre oblasť urgentnej medicíny a záchranu postihnutých,
  • príprava pracovníkov pre rýchlu zdravotnícku pomoc, leteckú záchrannú službu, horskú záchrannú službu, požiarnu ochranu, vodnú záchrannú službu, banskú a cestnú záchrannú službu. 
  
Štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
  • teoretická časť obsahuje profilujúce predmety zo záchrannej služby, urgentnej medicíny a ošetrovateľstva
  • praktická časť  obsahuje cvičenia v odborných učebniach, navybraných pracoviskách zdravotníckych zariadení a skupinové aj individuálne stáže na vybraných profesionálnych úsekoch záchrannej služby. Počas štúdia môžu žiaci absolvovať zlaňovací kurz, o ktorom obdržia osvedčenie.  
Absolventi tohto študijného odboru sa uplatnia v rôznych zložkách záchranného systému, v prednemocničnej aj nemocničnej záchrannej službe, v leteckej záchrannej službe, v horskej záchrannej službe, vo vodnej a cestnej záchrannej službe a v požiarnej ochrane.  
 
Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.