KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Zdravotnícky asistent -> praktická sestra

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.   

Forma štúdia: externá - večerná    

Dĺžka štúdia: 2 roky   

Podmienky prijatia:

Do 1. ročníka v externej - večernej forme 2-ročného štúdia môžu byť prijímaní absolventi strednej školy s maturitou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania.   

Všetci uchádzači o štúdium musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť dokladované.     

Praktické vyučovanie prebieha spravidla na internom, chirurgickom, detskom a gynekologicko – pôrodníckom, geriatrickom, neurologickom oddelení nemocníc, v Zariadeniach pre seniorov a DSS podľa učebných osnov platných pre jednotlivé ročníky.   

Presné kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium budú uverejnené  na WWW stránke školy    www.kukucinka.sk     

Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.

 Informačný leták 

Prihláška na štúdium      

Vyjadrenie lekára   

kritériá
    
Termín prijímacej skúšky: posledný úplný júnový týždeň, resp. posledný augustový týždeň 

Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka 

Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.