KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Učebný odbor - Sanitár

Učebný odbor: pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.
 
Forma štúdia: externá – večerná   
Dĺžka štúdia: 1 rok  
Ukončenie: záverečná skúška
 
Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka    
 
Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka externého štúdia môžu byť prijatí absolventi stredných škôl so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Prax v odbore nie je podmienkou. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené.
 
 
Uplatnenie
Absolvent je pripravený: 
  • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta,
  • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,
  • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, v sadrovni, na jednotlivých oddeleniach úradoch verejného zdravotníctva, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a kúpeľných zariadeniach.
Možnosti pokračovania v štúdiu:  
  • Úplné stredné odborné štúdium najmä v odbore: zdravotnícky asistent.
  • Vyššie odborné štúdium a pomaturitné kvalifikačné štúdium na stredných zdravotníckych školách.
  • Vysokoškolské štúdium.
  • Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.

Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný IES certifikát.