KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

História

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach na Kukučínovej 40 bola zriadená s účinnosťou od 1.9.1988 Východoslovenským Krajským národným výborom - odborom zdravotníctva v Košiciach. Vznikla rozdelením Strednej zdravotníckej školy v Košiciach na Moyzesovej 17, ktorej súčasťou bola plných 39 rokov.

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, Kukučínova 40, bola Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.1991 zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom MZ SR. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj.  

Predmetom činnosti školy je výchova, vzdelávanie a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov s úplným stredným odborným vzdelaním a vyšším odborným vzdelaním. Svoju samostatnú existenciu v školskom roku 1988/89 začala naša škola s 15 triedami. Pri zriadení školy v uvedenom školskom roku boli v škole aktivované študijné odbory: zdravotná sestra, detská sestra a rehabilitačný pracovník. Vzhľadom k transformácii zdravotníctva, s ktorou súbežne prebieha i transformácia zdravotníckeho školstva, dochádza k zmenám i v našej škole. Postupne sú v nasledujúcich školských rokoch v škole aktivované ďalšie študijné odbory, resp. dochádza k ich pretransformovaniu. Počet tried v škole sa zvyšuje.

Školský rok 1992/93 bol v našej škole prelomový. Od uvedeného školského roku sa 1. ročník štvorročného štúdia aktivuje iba v študijnom odbore všeobecná sestra. Prvýkrát je aktivovaný 3-ročný študijný odbor masér pre absolventov 9.ročníka ZŠ, ktorí po absolvovaní uvedenej formy štúdia získali stredné odborné vzdelanie. Od šk.r.1998/99 je študijný odbor masér aktivovaný ako štvorročné štúdium s maturitou. Názov rehabilitačný pracovník sa mení na rehabilitačný asistent.

V školskom roku1992/93 sme získali od nášho zriaďovateľa MZ SR akreditáciu pre aktivovanie študijného odboru zdravotnícky záchranár ako dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. V prelomovom školskom roku 1992/93 sa prvýkrát pre sestry otvára v štúdiu popri zamestnaní študijný odbor operačná sestra, ktorý sa v školskom roku 1993/94 transformuje na diplomovanú operačnú sestru.  

V školskom roku 1994/95 sa študijný odbor rehabilitačný asistent transformuje na 3-ročné vyššie odborné štúdium ako študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut v dennej i diaľkovej forme štúdia. V uvedenom školskom roku je prvýkrát aktivovaný študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra v štúdiu popri zamestnaní. Akreditáciu pre otvorenie diplomovanej všeobecnej sestry v dennej forme štúdia sme získali v školskom roku 1997/98, kedy je prvýkrát aktivovaný i študijný odbor diplomovaná detská sestra v štúdiu popri zamestnaní.

V školskom roku 2001/2002 študijný odbor diplomovaný zdravotnícky záchranár tiež v štúdiu popri zamestnaní. V školskom roku 2001/2002 je aktivované 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent. V školskom roku 2010/2011 je prvýkrát aktivovaný učebný odbor sanitár.

 

Počet absolventov školy k 01.09.2019 podľa odborov

Študijný odbor Počet absolventov
detská sestra 261
diplomovaná detská sestra 96
diplomovaný fyzioterapeut 685
diplomovaná operačná sestra  95
diplomovaná všeobecná sestra 748
diplomovaný zdravotnícky záchranár 23
masér 550
rehabilitačný pracovník (rehabilitačný asistent) 378
sanitár 319
všeobecná sestra 785
zdravotná sestra 575
zdravotnícky asistent 728
zdravotnícky záchranár 553
Celkový počet 5796