KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Súčasnosť

V školskom roku 2019/20 sú aktivované tieto študijné odbory dennej a externej - večernej formy štúdia:

 

 Denná forma  Externá - večerná forma
 zdravotnícky asistent zdravotnícky asistent 
praktická sestra praktická sestra
 masér  sanitár
 zdravotnícky záchranár  zdravotnícky záchranár
 diplomovaná všeobecná sestra masér 
diplomovaný fyzioterapeut  

Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Okrem klasických tried je škola je vybavená desiatimi moderne vybavenými odbornými učebňami. Z nich v dvoch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, predmety fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia, prírodovedné predmety, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, cudzie jazyky. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor s ihriskom. Škola má dve dobre vybavené školské knižnice (vrátane odbornej knižnice), ktoré umožňujú žiakom rozširovať si svoje odborné vedomosti samoštúdiom. V celej budove sa dá využívať internet.

Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. 

Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit  v medzinárodnom meradle. Škola má právo  používať označenie IES (International Education Society) a certifikačnú značku IES podľa presne špecifikovaných pravidiel. V roku 2010 naša škola nadobudla certifikát QMS - Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008, používanie značky bolo ukončené k septembru 2018.  Žiaci sa zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, program boja proti AIDS, rakovinových ochorení a ďalších humánnych aktivít. Absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Podľa záujmu žiakov vytvárame záujmové útvary. Svoje schopnosti môžu žiaci rozvíjať aj v žiackej školskej rade, ktorá pôsobí na škole.

Škola nemá vlastný školský internát ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v školských internátoch na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 v Košiciach. Možnosť stravovania žiakov je aj v SOU stavebnom na Kukučínovej ulici.